Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia zo SJL CSJ
Český jazyk CEJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Globálna výchova GV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Programovanie hrou PH
Prvouka PVO
Ruský jazyk RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SPJ
Taliansky jazyk TAJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.12.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260
  • 041/4334165

Fotogaléria