Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia zo SJL CSJ
Český jazyk CEJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Globálna výchova GV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Programovanie hrou PH
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Ruský jazyk RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SPJ
Taliansky jazyk TAJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednicka hodina TH
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
  Rázusova 2260
 • 041/4334165 Riaditeľka školy
  041/4334166 amdministratíva
  041/ 433 56 90 školská jedáleň
  Mobil: 0908 422 052 – Riaditeľka školy
  Mob. jedáleň: 0911 506 171

Fotogaléria