Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Programovanie hrou PH
Prvouka PVO
Ruský jazyk RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria